THẬP NHỊ NGUYỆN

November 17, 2007 on 2:43 am | In Niem_Phat |

THẬP NHỊ NGUYỆN

1. Nam-mô hiệu Viên-thông danh Tự-tại, Quán-AÂm Như-Lai, quảng phát hoằng thệ nguyện. (1 lạy)

2. Nam-mô nhứt niệm tâm vô quái ngại, Quán-AÂm Như-Lai thường cư Nam-hải nguyện. (1 lạy)

3. Nam-mô trụ Ta-bà, U-minh giới, Quán-AÂm Như-Lai tầm thinh cứu khổ nguyện. (1 lạy)

4. Nam-mô hàng tà-ma trừ yêu-quái, Quán-AÂm Như-Lai, năng trừ nguy-hiểm nguyện. (1 lạy)

5. Nam-mô thanh-tịnh bình thùy dương-liễu, Quán-AÂm Như-Lai cam-lộ sái tâm nguyện. (1 lạy)

6. Nam-mô đại từ-bi, năng hỷ-xả, Quán-AÂm Như-Lai, thường hành bình đẳng nguyện. (1 lạy)

7. Nam-mô trú dạ tuần vô tổn hoại, Quán-AÂm Như-Lai thệ diệt tam-đồ nguyện. (1 lạy)

8. Nam-mô vọng nam-nham, cần lễ bái, Quán-AÂm Như-Lai, già tỏa giải-thoát nguyện. (1 lạy)

9. Nam-mô tạo pháp thuyền du khổ hải, Quán-AÂm Như-Lai độ tận chúng-sanh nguyện. (1 lạy)

 

10. Nam-mô tiền tràng phan, hậu bảo-cái, Quán-AÂm Như-Lai tiếp dẫn Tây-Phương nguyện. (1 lạy)

11. Nam-mô Vô-lượng-thọ Phật cảnh giới, Quán-AÂm Như-Lai, Di-Ðà thọ ký nguyện. (1 lạy)

12. Nam-mô đoan nghiêm thân vô tỉ tái, Quán-AÂm Như-Lai, quả tu thập nhị nguyện. (1 lạy)

WordPress database error: [Table 'hamania.hlblog_comments' doesn't exist]
SELECT * FROM hlblog_comments WHERE comment_post_ID = '324' AND comment_approved = '1' ORDER BY comment_date

2967 Comments »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress and Bloxpress2 with Pool theme design by Borja Fernandez.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS. ^Top^